Os nosos servizos

Dinamización turística

Material promocional de carácter turístico; proxectos de dinamización e excelencia turística; itinerarios e rutas temáticas…

Documentación

Inventario e catalogación de patrimonio; informes para plans de ordenación; estudos do medio físico e da paisaxe…

Comunicación

Edición de textos; contidos didáctios e divulgativos; materiais cartográficos; bases de datos espaciais; sistemas de información xeográfica…

Contidos web

Elaboración de contidos temáticos; xeografía, historia, arte, cultura, turismo; cartografía; visualizadores…

Traballos de campo

Análises e estudos do medio físico; catalogación e elementos naturais; inventario de edificacións para Plans de Ordenación…

Xornadas interpretativas

Xornadas de campo; rutas e percorridos de carácter técnico, turístico e divulgativo; itinerarios por espazos naturais, paisaxes singulares…

máis información...

Dinamización e promoción turística

 • Estudos de Viabilidade Turística
 • Proxectos de Dinamización e Excelencia Turística (P.D.T./P.E.T.)
 • Deseño de itinerarios e rutas temáticas
 • Materiais de promoción turística
 • Musealización: documentación e deseño expositivo

Documentación e informes técnicos

 • Inventario e catalogación de Patrimonio
 • Estudos da paisaxe e recoñecemento territorial
 • Análises e estudos do medio físico
 • Informes para Plans de Ordenación
  • Estudos do medio rural
  • Informes de Avaliación do Impacto e Integración Paisaxística
  • Análise de modelos de asentamento
  • Inventariado e clasificación edificativa e do Patrimonio

Comunicación

 • Cartografía: planos, mapas de localización e temáticos
 • Análise de Sistemas de Información Xeográfica (SIX)
  • Xeorreferenciación de recursos
  • Bases de datos espaciais: puntos de interese turístico, rutas, servizos, etc.
  • Formatos de visualización para dispositivos móbiles, GPS e aplicacións web
 • Contidos didácticos e divulgativos
 • Paneis interpretativos: recursos de interese histórico, artístico, natural, valores paisaxísticos, etc.
 • Edición de textos e contidos en varios idiomas (galego, castelán, portugués, francés, inglés, alemán…)

Contidos Web

 • Elaboración de contidos temáticos: xeografía, historia, arte, cultura e turismo
 • Cartografía: mapas de localización, mapas turísticos e cartografía temática en xeral
 • Xeorreferenciación de contidos para visualizadores web

Traballos de campo

 • Análises e estudos do medio físico, estudos de:
  • Xeomorfoloxía
  • Bioxeografía
  • Paisaxe...
 • Inventario e catalogación de elementos naturais:
  • Xeolóxicos
  • Xeomorfolóxicos
  • Bioxeográficos
 • Posta en valor de recursos e áreas de interese natural
 • Interpretación científica e divulgativa de elementos do medio físico
 • Inventariado e clasificación edificativa e do Patrimonio para Plans de Ordenación Territorial

Xornadas interpretativas: "Coñecendo Galicia"

 • Organización de xornadas de campo para coñecer o territorio e a paisaxe
  • Valores naturais, culturais e patrimoniais
  • Interpretación da paisaxe
 • Deseño de rutas e percorridos de carácter técnico, turístico e divulgativo
 • Documentación cartográfica: mapas de ruta e localización de puntos de interese
 • Documentación complementaria: textos, esquemas e gráficos de apoio
 • Espazos de especial interese en Galicia: ámbito costeiro, áreas naturais, espazos de interese xeomorfolóxico e bioxeográfico, etc.